PMS Хайлтын систем

Total records found: 233 (Бизнес бичиг баримт)


Төрийн үйлчилгээ. Татвар , Даатгал , Халамж , Газар , Гааль Бизнес Аудит, Бизнес бичиг баримт , Иргэн. Хүүхэд , Иргэний үнэмлэх , Иргэний бичиг , Гэрлэлт
• Хаанаас авсан ямар бичиг баримтанд ямар засвар өөрчлөлт хийлгэх тухай өргөдөл • Иргэний үнэмлэх
• Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх • Төрөх эмнэлгээс өгсөн эрүүл мэндийн дэвтэр /эмнэлгийн магадлагаа/
Бизнес төлөвлөгөө бол үйлдвэрлэлийн зорилгыг хэрэгжүүлэх арга зам, аж ахуй, зохион байгуулалтын асуудал, хүрсэн байвал зохих амжилт, шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн үзүүлэлтийг үндэслэлтэй тооцон төлөвлөсөн байх ёс
• Гэрлэлтээ цуцлуулсан хүмүүс эвлэрснээ хамтран илэрэхийлж, өргөдөл гаргасан бөгөөд өөр хүнтэй гэрлээгүй бол гэрлэлтийг сэргээнэ. • Нөхөр, эхнэрийн иргэний үнэмлэх
• УБЕГ-ын иргэний баримтын төв архивын лавлагаа /гэрлэсэн эсэх/ • Гэрлэгчдийн иргэний үнэмлэх /25, 45 насны хугацаа сунгалтыг анхаарах/
• УБЕГ-ын иргэний баримтын төв архивын лавлагаа /иргэний үнэмлэх авч байсан эсэх талаар/
123456 ... 24 Next


Time elapsed: 0.0244
Total records: 5865

© www.pms.mn