PMS Хайлтын систем

Total records found: 255 (Эдийн засаг)


1/ Гэр бүлийн хэлбэрээр нь ангилсан ангилал: - Дан гэр бүлийн өрхийн эдийн засаг - Их / өргөн/ гэр бүлийн өрхийн эдийн засаг 2/ Орлогын байдлаас нь хамаарсан ангилал: - Орлого сайнтай гэр бүлийн эдийн засаг: - Орлогын олон
Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн үйл ажиллагаа, зах зээлийн хөдөлмөрлөх хүчний оролцоо өрхийн эдийн засгийн амьдралын түвшин, өрхийн эдийн засагт чухал асуудал бөгөөд эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэх нь нийгмийн бүх хөдөлм
Нийгэм эдийн засгийн нэг нэгж, эс болж байдаг өрх гэрийн нийгэм эдийн засаг, санхүү менежментийн асуудлыг судлах нь өнөөгийн нийгмийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудын нэг юм. Учир нь гэр бүлийн амьдралын мөчлөгт туха
Өрхийн эдийн засгийн мөн чанар: Эдийн засгийн ухааны гараа болон хүрэх нэг нь бүгд л хүн дээр төвлөрдөг. Үндэсний эдийн засгийн төв нь ч мөн хүн юм. Хүн нь гэр бүл гэдэг нийгмийн анхдагч бүлгийн судалгааны нэгж гэдэг ут...
Өрх гэрийн эдийн засгийн харилцаанд эхнэр нөхрийн үүрэг, оролцоо хамгийн чухал бөгөөд уг харилцаанд хүүхэд ч гэсэн гол байрыг эзэлдэг. Тиймээс гэр бүлийн эдийн засгийн мэдлэг, ойлголтыг хүүхдэд зааж ойлгуулах хэрэгт...
Эмэгтэйчүүдийн хувьд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцоход дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. 1. Цалингийн хэмжээнд үзүүлэх хүчин зүйлс а. Боловсролын түвшин, Ь.Эмэгтэй ажил эрхлэгчдийн талаарх нийгмийн хэрэгцээ с....
Үүнд : 1. Орлогын үр дүнгийн нөлөө 2. Орлуулалтын үр дүнгийн нөлөөлөл
Шинжлэх ухааны салбарт Монголын аж ахуй, эдийн засгийн сэтгэлгээний хөгжлийг нэгтгэн шинжилсэн \\\"Монгол Улсын эдийн засаг эрт, эдүгээ, чинагш\\\" /УБ.2004/ хэмээх гурван боть суурь судалгааны бүтээл туурвисан учир 200...
Дэлхий дээр амьдралаа авч яваа бүхий л гэр бүлүүдийн хамгийн ихээр хүсч буй зүйл бол амар тайван, аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун амьдрал юм. Гэвч амьдралын төлөө явж буй цаг хугацаа нь хязгаарлагдмал юм. Гэр бүлийн ху
Монголчууд нь мал аж ахуй эрхлэж, ус бэлчээрийн сайныг даган нүүдэллэн амьдрах явцад өрхийн аж ахуйгаа эрхлэх өөрсдийн менежмент арга барилтай болсон юм.
123456 ... 26 Next


Time elapsed: 0.0455
Total records: 5865

© www.pms.mn