PMS Хайлтын систем

Total records found: 13 (даатгал)


Иргэдэд тохиолдож болох эрсдэл түүнийг даван туулах нийгмийн хамгааллын үндсэн арга хэмжээ бол нийгмийн даатгал мөн. Нийгмийн даатгал нь иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл тө
Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх дараах нөхцөлд үүснэ: • Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд төлсний дотор сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй шимтгэл төлсөн н...
Тэтгэврийн даатгалын сангаас даатгуулагч иргэдийн тэтгэвэр авах эрх дор дурьдсан тохиолдолд үүснэ. • Тэтгэвэр тогтоолгох нас /эрэгтэй 60, эмэгтэй 55, 4 хүүхэдтэй бол 50/-нд хүрсэн байх. • Шимтгэл төлж ажилласан бай...
ӨРХИЙН ХУРИМТЛАЛ БА ДААТГАЛ Гэр бүлийн төсвийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь хадгаламж байдаг. Хадгаламж нь буцаад хөрөнгө оруулалт болдгоороо онцлогтой. Улаанбаатар дээд сургуулийн багш гэр бүл судлаач Б.Оюунсүрэн
Төр улсыг минь төвшин болгож хайрла Түмэн олныг минь амгалан болгож хайрла Ган зудыг зайлуулж хайрла Гайт түймрийг дарж хайрла Гарзын үүдийг хааж хайрла
Эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэр, хамрах хүрээ: • Монгол улсын бүх иргэн эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулна. • Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн эрүүл мэндийн даатгалд сайн дураар даатгуулж болно.
Тахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрх нь дараахь тохиолдолд үүснэ. Үүнд: • Бүрэн тэтгэвэр авах эрх /20 жил шимтгэл төлсөн бол тахир дутуу болохын өмнө 5 жилийн 3 жилд нь шимтгэл төлсөн байхад бүрэн тэтгэвэр авах эрх үүснэ...
Гэр бүлийн төсвийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь хадгаламж байдаг. Хадгаламж нь буцаад хөрөнгө оруулалт болдгоороо онцлогтой.
• Цалин хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоож байгаа аргыг төлсөн шимтгэлээс нь тооцож тэтгэвэр бодох арга болгон өөрчлөхийг нэрийн данс гэнэ. • Нэрийн дансыг 1960 оны 01-р сарын 01 ба түүнээс хойш төрсөн 16-гаас дэ...
Төрийн үйлчилгээ. Татвар , Даатгал , Халамж , Газар , Гааль Бизнес Аудит, Бизнес бичиг баримт , Иргэн. Хүүхэд , Иргэний үнэмлэх , Иргэний бичиг , Гэрлэлт
12 Next


Time elapsed: 0.0305
Total records: 5865

© www.pms.mn